Σεμινάρια Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) στο ΚΔΒΜ 2 ΖΑΧΑΡΙΑ


Σεμινάρια Υπεύθυνου Προστασίας

Δεδομένων (Data Protection Officer)

Σύμφωνα με την  εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού υποχρεώνονται όσες εταιρείες και οργανισμοί επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα (πχ ιστοσελίδα, διαδικτυακή επικοινωνία, αρχείο πελατών, ενημέρωση και καταστροφή δεδομένων– αρχείων κ.α.) να ορίσουν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection OfficerDPO). Ο νέος κανονισμός (υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις) καθιστά υποχρεωτικό τον θεσμό του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer – DPO).  Βάσει  του κανονισμού, ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες και καθήκοντα. Προκειμένου να μπορεί ένα στέλεχος να φέρει εις πέρας αποτελεσματικά τα προβλεπόμενα καθήκοντα θα πρέπει να διαθέτει μια σειρά από γνώσεις και επαγγελματικές δεξιότητες.

Aπευθύνεται σε όλα τα στελέχη επιχειρήσεων που ήδη κατέχoυν ή ενδιαφέρονται να αναλάβουν τη θέση του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) σε οργανισμούς/επιχειρήσεις, σε συμβούλους επιχειρήσεων, σε ΙΤ Security Directors, IT Managers, CISO (Chief Information Security Officers), στελέχη νομικών και δικηγορικών γραφείων, αποφοίτους νομικών σχολών και αποφοίτους σχολών θετικών επιστημών που επιθυμούν να αναπτύξουν την καριέρα τους.

Οι θεματικές ενότητες  του προγράμματος καλύπτουν τα απαραίτητα γνωστικά αντικείμενα που απαιτούνται για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων του «Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων  – DPO EXECUTIVE». Η διάρκεια των σεμιναρίων θα είναι 40 ώρες και θα υλοποιούνται είτε δια ζώσης είτε με τη μέθοδο της σύγχρονης τηλεκατάρτισης (e-learning). Το πρόγραμμα διοργανώνεται από το ΚΔΒΜ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ. Με το πέρας του κύκλου εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης, η οποία θα είναι διαπιστευμένη από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO17024:2012. Το κόστος του σεμιναρίου ανέρχεται σε 750€ (περιλαμβάνει εκπαίδευση & πιστοποίηση).

Αποτέλεσμα εικόνας για dpo